Önskar ni översättningar av hög kvalitet till tyska och svenska? Lita på min omfattande utbildning och mångåriga arbetserfarenhet i språkbranschen!

  • Arbetserfarenhet:

sedan 2005    Eget företag: översättning, språkgranskning, språkundervisning

1996 - 2002    Anställd som översättare vid patentbyrå i Helsingfors

1992 - 1995     Frilansöversättare och lärare i tyska och svenska som främmande språk                              i vuxenutbildningen i Tammerfors och Åbo

  • Universitetsstudier:

1991 - 1994     Åbo Akademi, Åbo

Huvudämne: Nordiska språk med svenska som huvudspråk

Biämnen: Finsk-ugriska språk med litteraturen, Tyska språket med litteraturen

Baskurser i psykologi och franska

Examen: Filosofie magister (Fil. mag.)

Examensarbetets benämning: "Nominalfrasens struktur i tyskan, svenskan och finskan ur kontrastivt perspektiv"

  • Mångsidiga studier även vid universiteten i Kiel, Uppsala och Åbo
  • Mångsidig arbetserfarenhet i Tyskland, Sverige och Finland
  • 15 års yrkeserfarenhet som översättare, varav 5 år vid patentbyrå i Helsingfors
  • 4 års erfarenhet som lärare i tyska, svenska och finska som främmande språk
  • Språk- och kulturkompetens genom 4 års vistelse i Sverige och 12 års vistelse i Finland
  • Medlem i Finska översättar- och tolkförbundet (www.sktl.net)
  • Medlem i Tysklands tolk- och översättarförbundet, Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (www.bdue.de)